תקנון האתר

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן, גם לנשים.

שלום וברוכים הבאים לאתר www.lollip.co.il. מפעיל האתר – רוני שטיינברג  (להלן: "המפעיל") מאשר גישה אל אתר האינטרנט המצוי בשליטתו בשם המתחם (domain) www.lollip.co.il, לשירותים הכפופים לאתר זה ולמוצרים הניתנים לרכישה באמצעות האתר (להלן: "האתר") – הכל בכפיפות לתנאי השימוש המפורטים להלן. 

אתה מאשר שקראת את התנאים לשימוש באתר המפורטים להלן, ושאתה מסכים להשתמש באתר בכפיפות לתנאים המפורטים להלן. אתה מסכים לקרוא את כל התנאים המפורטים להלן לפני תחילת השימוש באתר. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר.

 1. הקדמה
  1. תנאים אלה, חלים על השימוש באתר בתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). תנאים אלה חלים גם על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. 
  2. לשימת לבך, המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות לפי שיקול דעתו וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית אשר הקישור להם מופיע בתחתית האתר.
  3. תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר, ובמקרה של אי-התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים.
  4. בכל מקום בו מצוין בהסכם זה מונחים כגון "אתה", "משתמש", "לקוח", "גולש" או כל מונח אחר שמתאר את מי שמבצע פעולות דרך האתר, והכול בהתאם להקשר, הכוונה היא אליך, מי שעושה שימוש באתר בין אם באופן אקראי ובין אם בתדירות גבוהה, בין אם ביצע המשתמש הרשמה לשירותי האתר ובין אם לאו; 
  5. המונחים "האתר", "אנחנו" וכיוצא בזאת, מתייחסים אל האתר ו/או אל המפעיל, בהתאם להקשר. המונחים "צד", "צדדים", "אנחנו" מתייחסים במקביל אל האתר ו/או אל המפעיל ואל המשתמש באתר.
  6. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו והמידע והחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומעומדים לרשותך כמו-שהם ("AS-IS"). 
  7. המונח "מידע" ו/או "תוכן", כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי למצות: כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך מבלי למצות, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). כל אלה יכונו להלן: "תוכן". 
  8. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לנציג המפעיל בכתובת דואר אלקטרוני lollipfriend@gmail.com והמפעיל יעשה כל שביכולתו לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר. 
  9. השימוש באתר מוגבל למשתמש שהינו תושב ישראל בגיר שגילו מעל 18 ו/או לקטינים תחת השגחה ואישור מבוגר. 
 2. מטרת האתר
  1. האתר נועד להציג את יצירות האמנות (סיפורים, איורים והתאמות מוסיקליות וכיו"ב) של המפעיל ולאפשר למשתמשים לרכוש את יצירות האמנות של המפעיל המוצעות לרכישה באמצעות האתר, לפי אופן הרכישה הנדרש.
 1. אחריות
  1. המפעיל אינו אחראי לפעולות או מחדלים של צדדים שלישיים עמם המפעיל עובד, לרבות ספק האינטרנט וספק שירותי התשלומים לביצוע רכישות באתר. המפעיל לא ישא על פי כל דין באחריות לכל פגיעה ו/או נזק שייגרם למשתמש באתר, לרבות נזק הנגרם למשתמש כתוצאה מהפרעה בשירות ו/או בתהליך הרכישה.
  2. שימוש באתר מהווה את הסכמתך לפטור את המפעיל מכל אחריות, משמעו פטור מכל אחריות לנזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים למשתמש ו/או לכל צד ג'.
  3. הסכם זה אינו יוצר ואין בו כל כוונה ליצור קשרי עבודה, קשרי שותפות, קשרי יוזמה משותפת, קשרי זכיינות וקשרי סוכנות.
  4. בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין המפעיל מביע כל עמדה ואין הוא אחראי, במפורש או מכללא לגבי:
   1. איכות וטיב המוצרים הנמכרים באתר ואולם המפעיל יעשה ככל יכולתו לוודא כי המוצרים מסופקים ברמה טובה;
   2. התוכן, המידע והחומר המצוי באתר, לרבות בנוגע למוצרים אותם מציעים למכירה נותני השירותים השונים;
   3. לגבי התוכן, החומר, המידע והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר; 
   4. לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצאות קישור אלקטרוני מן האתר;
   5. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר;
   6. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או שמאפשרת גישה לאתר.
 2. המוצרים הנמכרים באתר
  1. המפעיל מציע דרך האתר את האפשרות לרכוש את יצירות האמנות שלו בהזמנה מיוחדת על פי דרישת הלקוח, וכן עשויה להציע דרך האתר רכישה של מוצרים אחרים בהתאם לשיקול דעתו ("המוצרים").
  2. המפעיל מתחייב אך ורק לאספקת המוצר בהתאם להזמנה, קרי לאספקת יצירת האמנות שנבחרה על ידי הלקוח בהתאם לרצון הלקוח מתוך אפשרויות הרכישה המוצעות באתר.
  3. התמונות המופיעות באתר מציגות את יצירות האמנות של המפעיל. המפעיל לא מתחייב ואינו אחראי לכך שההדפסה של יצירות האמנות תהיה זהה לאופן בו הן מופיעות על גבי התמונות באתר או למראה שלהן בפועל.
  4. המפעיל לא מתחייב ואינו אחראי לכך שהצבעים של ההדפסה יתאמו לצבעים ביצירת האמנות המקורית ו/או לצבעים בתמונה של יצירת האמנות המופיעה באתר, ולא תתקבל כל טענה של הלקוח לפגם במוצר או לאי שביעות רצון מהמוצר בשל אי התאמה כאמור.
  5. המפעיל לא מתחייב ואינו אחראי לפגמים שעלולים להיווצר בעתיד במוצרים כגון דהיית הצבעים, קרעים או פגמים אחרים בקנבס ו/או בנייר ההדפסה ו/או במסגרת.
 3. הזמנות אונליין באמצעות האתר 
  1. באתר ניתן לבצע הזמנות ורכישה של המוצרים וזאת בהתאם לאפיקי התשלום האפשריים של המפעיל. תשלום בגין השירות או המוצר יתבצע בטרם קבלת המוצר.
  2. בכל מקרה של דחייה בביצוע התשלום, המפעיל ישהה את משלוח המוצר, עד לבירור נושא התשלום במלואו ולחיוב מלא בפועל.
  3. חשבוניות מס יישלחו למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר שהזין המשתמש במועד ההרשמה.
  4. זמינות המוצרים באתר כפופה לאפשרות של ספקי המפעילה לייצרם. ככל שלא ניתן לייצר את המוצר בהתאם להזמנת הלקוח, נציגי המפעיל יצרו עם הלקוח קשר לשם בחירה של מוצר חלופי או החזרת התשלום.
 4. אספקת המוצר
  1. ככל שהמפעיל, בהתאם לשיקול דעתו, יפעל לאספקת המוצר הנרכש באמצעות האתר למשתמש בעל כתובת בישראל, וזאת תוך 21 ימי עבודה מביצוע הרכישה. 
  2. המפעיל אינו אחראי לכל איחור באספקת המוצר הנרכש באתר כתוצאה מגורמים שאינם בשליטתו, ובפרט בעיכובים הנגרמים אצל ספקי המפעיל או אצל רשות הדואר.
  3. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במסגרת התשלום בגין המוצר.
 5. ביטולים והחזרות
  1. מובהר בזאת, כי המוצרים הנרכשים דרך האתר הם טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן כאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010, אשר אין בגינם זכות לביטול העסקה ו/או לקבל החזר כספי.
  2. מעת שליחת ההזמנה לא יתאפשר ביטול של העסקה ולא יינתן כל החזר כספי. 
  3. על אף האמור בסעיף 8.2, רשאי המפעיל להסכים לבטל עסקה לפי שיקול דעתו, וזאת בתנאי של החזרת המוצר למפעיל ללא כל שימוש שנעשה בו, ככל שכבר סופק ללקוח. בעבור ביטול עסקה כאמור, יינתן ללקוח החזר כספי שאינו גבוה מ-50% מהסכום ששולם בעבור המוצר, לפי שיקול דעתו של המפעיל, וזאת לאחר שהמוצר הוחזר למפעיל כאמור לעיל.
  4. במצב של ביטול והחזר מוצר, משלוח המוצר למפעיל ישולם ויבוצע על ידי הלקוח. הכתובת למשלוח המוצר תסופק על ידי המפעיל.
  5. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לבטל, על פי שיקול דעתו הבלעדי, הצעה, עסקה או רכישה של מוצר בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. כאשר לא ניתן לייצר את המוצר בהתאם להזמנה. 
   2. כאשר המפעיל חושד כי התבצעה\מתבצעת באתר פעילות שאינה חוקית. 
   3. כאשר המפעיל סבור כי נתקיימה תקלה טכנית אשר מנעה\מונעת שימוש סביר באתר.
   4. כאשר המפעיל סבור כי התרחש כח עליון, מלחמה, פעולות איבה או טרור אשר מונע המשך שימוש סביר באתר. 
   5. כאשר המפעילה סבורה כי התרחשה טעות באחד מנתוני מפרט המוצר, בתוכן האתר או בכל עניין הקשור לפרסום המוצרים והשירותים באתר.
   6. כאשר המפעיל סבור כי נתבצעה פעולה שסותרת אחת מהוראות תנאי שימוש אלה. 
   7. כאשר חברת האשראי אינה מאשרת את פרטיו של אחד מהמשתמשים. 
 6. השימוש באתר
  1. השימוש באתר הינו אישי ובלעדי לכל משתמש ואינו ניתן להמחאה, השאלה או העברה בכל דרך שהיא.
  2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. 
  3. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים. 
  4. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.
  5. התשדורות והמידע אל האתר וממנו אינן חסויות. הנטל לשמירת סודיותו של מידע, מסמכים או הודעות המועברות אל האתר ממנו ודרכו, מוטל על המשתמש.
  6. אתה מסכים, שבתשדורת של מידע אל האתר או ממנו לא נוצרים כל יחסים בינך לבין המפעיל אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בהסכם זה.
  7. רשומות הנתונים כפי שמופיעים במחשבי המפעיל או מי מטעמו יהווה את המועד הקובע בכל עניין הקשור לשימוש באתר, לרבות, סכסוכים, מחלוקות, בין אם בבית המשפט ובין אם מחוצה לו, וכל עניין שמצריך הסתמכות על נתונים שקשורים לשימוש באתר. 
 7. קישורים חיצוניים
  1. האתר עשוי להכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים"), וממקורות אלה אל האתר עצמו. 
  2. אם לא נאמר במפורש אחרת על ידי המפעיל, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במכללא, על ידי המפעיל, לגבי אותם מקורות אחרים. 
  3. אין המפעיל מתחייב, כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת, כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והמפעיל לא ישא בכל אחריות בקשר לכך. 
  4. המפעיל אינו אחראי לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
  5. מבלי לגרוע מן האמור, המפעיל אינו אחראי לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש בקישורים הקיימים באתר. המפעיל אינו אחראי לכל נזק עקיף או ישיר בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.
 8. שימוש לרעה באתר
  1. המפעיל שוקד לשמור על רמה נאותה ובטוחה של תפעול האתר והשירותים הניתנים בו. אנא דווח על כל בעיה ו/או תוכן פוגעני ו/או כל הפרת מדיניות.
  2. המפעיל שוקד לוודא, כי השירותים המוצעים באתר לא מפרים זכויות יוצרים, זכויות בסימני מסחר או כל זכויות אחרות של צדדים שלישיים. אם אתה חושש כי זכויותיך הופרו, אנא שלח הודעה על כך למשרדנו בהקדם האפשרי לכתובת דוא"ל lollipfriend@gmail.com ואנו נפעל בהקדם האפשרי כדי לבדוק את תלונתך. 
  3. יודגש, כי המפעיל שומר לעצמו את הזכות להגביל ולמנוע פעילות של משתמש באתר באופן זמני או קבוע, על פי שיקול דעתו הבלעדי. במקרים אלו, שבהם המפעיל יסבור, כי משתמש פעל באופן שנוגד את תנאי שימוש אלה, או בכל עניין שהמפעיל ימצא לנכון, המפעיל ינקוט בכל האמצעים שעומדים לרשותו ללא מתן הודעה מראש למשתמש, לרבות, ולא רק, במקרים כגון:
   1. משתמש שמסר למפעיל פרטים אישיים שגויים.
   2. משתמש שביצע מעשה\מחדל אשר לטעמה של המפעילה עלול לפגוע בו או בצדדים שלישיים.
  4. המפעיל לא יהיה אחראי בגין כל פעולה שגרמה לשיבוש באתר, לרבות, ולא רק, מקרים בהם נעשו פעולות בלתי חוקיות או פעולות של שימוש לרעה באתר, למעט, אם הפעולה נעשתה על ידי המפעיל עצמו, שלא בתם לב ובזדון. 
 9. רציפות, זמינות ואמינות השירות
  1. המפעיל עושה כל שביכולתו לוודא את אמינותו ודיוקו של המידע המצוי באתר, אך אין הוא יכול לערוב לאמינות ולדיוק המידע, כאמור. אם יתגלה אי-דיוק במידע באתר, יש להודיע על כך למפעיל, כדי שזה יוכל לתקנו. 
  2. המפעיל שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידו.
  3. המפעיל רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת, את מבנהו, ומראהו ואת זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא כל הודעה מראש. 
  4. המפעיל אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעיל, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה ובתוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעיל או אצל מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת. המפעיל לא יהא אחראי לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
 10. שימוש בינלאומי באתר
  1. לאור אופייה הגלובלי של רשת האינטרנט, אתה מסכים כי כל פעולה הנעשית למול האתר, נעשית שלא בניגוד לחוקי מקום המושב בו אתה מצוי.
 11. שיפוי
  1. אתה מסכים לשפות ולפצות את המפעיל, עובדיו, ספקיו ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 12. פרטיות 
  1. אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלנו בקישור ________. 
  2. המפעיל מבצע מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו.
  3. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר המידע של האתר. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו, לא תוכל להשתמש בשירותים באתר. 
  4. אנו רואים בשמירה על פרטיות המשתמש כערך עליון. המפעיל לא ישכיר, לא ימכור ולא יעביר את הפרטים האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים לצורך מטרות שיווק ללא הסכמתך המפורשת.
  5. המפעיל רשאי להעביר את פרטיך ככל שנדרש למימוש רכישת המוצר. 
  6. עם רישומך במאגר המידע של האתר והסכמתך לקבלת תכנים פרסומיים, יהא המפעיל רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ובדואר, מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי. בין אם מדובר במידע שהוא עצמו יפרסם ובין אם מדובר במידע שיקבל המפעיל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר ו/או הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. אם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לאתר בדוא"ל lollipfriend@gmail.com.
  7. מטבע הדברים, לאור אופיה של רשת האינטרנט, המפעיל אינו יכול להבטיח כי פרטי המשתמש לא יחשפו לצדדים שלישיים אשר ישיגו את המידע האמור בדרכים לא חוקיות ושלא באישור המפעיל.
  8. למשתמש לא תעמוד כל טענה בעניין הנובע ממידע אשר הגיע לצדדים שלישיים כאמור, ולא תהיה למשתמש כל זכות תביעה, טענה או דרישה כלפי המפעיל בעניין אשר נובע מאותו מידע. המשתמש באתר פוטר את המפעיל מכל אחריות לכל פגיעה ו/או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרמו למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם. 
  9. המפעיל יעביר את פרטיו של המשתמש במקרים הבאים;
   1. למען מימוש רכישת מוצר.
   2. כאשר המפעיל סבור כי משתמש באתר ביצע\מבצע פעולה שעלולה להזיק למפעילה, מי מטעמו או לצדדים שלישיים.
   3. אם המפעיל סבור כי המשתמש עושה באתר שימוש אשר עלול לאפשר, לעודד או לסייע בביצוע מעשה שאינו חוקי או שאינו תואם את תנאי שימוש אלה.
   4. כאשר המפעיל סבור כי משתמש הפר אחד מתנאי שימוש אלה.
   5. למען ציות לצו מבית משפט, במחלוקת או הליך משפטי שהמפעיל היא צד לו. 
 13. זכויות יוצרים
  1. האתר והתוכן המופיעים בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שהמפעיל יכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר. אתה רשאי לשלוף ולהכין עותק ארכיוני יחיד של התוכן המופיע באתר לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד.
  2. כל זכויות היוצרים באתר לרבות עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, ובפרט היצירות האמנותיות של המפעילה המופיעות באתר ("החומר המוגן"), הינן בבעלות המפעיל בלבד.  
  3. אין להעתיק, לפרסם, למכור, להשכיר, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש אחר בכל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתו המפורשת של המפעיל בכתב ומראש. אין באמור למנוע העלאת קישור לאתר של המפעיל ברשתות חברתיות או באתרים אחרים.
 14. סימני מסחר
  1. שמו של המפעיל, שם המתחם של האתר וסימני המסחר הרשומים והבלתי רשומים של המפעיל הם קניינו הבלעדי של המפעיל. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני-מסחר קנייניים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.  
 15. פרסומת
  1. האחריות לתוכן הפרסומות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. למפעילה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר. המפעיל אינו בודק את תוכן, אמיתות וכדאיות המודעות המתפרסמות באתר.
 16. הפסקת שימוש 
  1. המפעיל יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדו סעדים כלשהם.
  2. המפעיל יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להפסיק פעילותו של כל משתמש באתר, אם לא יעמוד באחד מתנאי שימוש אלה.  
  3. המפעיל יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לחסום משתמש מכניסה לאתר, לחסום כתובת IP מכניסה לאתר, לסלק משתמש מפורומים באתר, למנוע ממשתמש יכולת לפרסם טוקבקים (Talkbacks) באתר ולמנוע ממשתמש את השימוש בכל שירות הניתן במסגרת האתר. 
 17. סמכות שיפוט
  1. הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב. 
  2. על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין. 
 18. יצירת קשר
  1. המפעיל מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר וצדדים שלישיים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי נפגעו זכויותך, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן לשלוח לכתובת lollipfriend@gmail.com.
Scroll to Top